I-THINKLAMAN WEB RASMI

PROGRAM I-THINK

Program I-Think adalah program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid kearah menghasilkan murid berinovatif.HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM I-THINK

  1. Dengan menggunakan alat berfikir (Thinking tools) murid lebih fokus dan berkeyakinan di dalam kelas.
  2. Aktiviti berpusatkan murid.
  3. Prestasi murid meningkat setelah menggunakan alat berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran.
  4. Hubungan guru dan murid semakin rapat kerana guru berperanan sebagai fasilitator.
8 THINKING MAPS